Služby > Obchodní podmínky

Agentura Berinka, Mgr. Radka Flejberková, IČ: 76053491, Mgr. Kristina Axmanová, IČ: 04078454

 1. Hárající feny, pokud se to ukáže být v zájmu jejich zdraví a celkové bezpečnosti, nevenčíme naráz déle než 30 minut, a to pouze na vodítku. Slevu na ceně za již probíhající služby (tj. byla-li smlouva podepsána) v tomto případě nelze poskytnout, je však možné poupravit danou službu dle potřeby a přání klienta na základě vzájemné dohody či dodatku ke smlouvě.
 2. Neposkytujeme své služby v domácnostech s nekastrovaným kocourem starším 12 měsíců, který není určen pro organizovaný chov, a stejně tak neposkytujeme takovým kocourům službu „ubytování v náhradní rodině".
 3. Všechny psy venčíme na vodítku. Jejich volný pohyb v místech, kde je městskou vyhláškou povolen, je možný pouze s náhubkem, v případě jejich perfektní poslušnosti a ovladatelnosti, a současně s písemným souhlasem a prohlášením klienta, že daný pes je ovladatelný v jakékoliv situaci, zvládá bez problémů základní povely jemu vydané i jinou osobou než vlastním „pánem" nebo profesionálním cvičitelem, není agresivní vůči lidem ani jiným psům a nemá tendence utíkat. Dojde-li během venčení daného psa k jakékoliv situaci, která se ukáže být v rozporu s tímto prohlášením, za veškeré její důsledky přebírá plnou zodpovědnost klient, potažmo majitel daného psa.
 4. Psi i kočky musejí mít dle Očkovacího průkazu / Pet Passportu v platnosti min. veškerá základní očkování vč. očkování proti vzteklině (kočky čistě bytové očkování proti vzteklině mít nemusejí) a musejí být ošetřeni proti vnitřním i vnějším parazitům (nejlépe je mít záznam o ošetření v OP/PP). Musejí též být celkově v dobrém zdravotním stavu, prosti jakýchkoli závažných infekčních onemocnění.
 5. Očkovací průkaz/Pet Passport nám musí být po podepsání smlouvy ponechán k dispozici po dobu výkonu služby u klienta.
 6.  V případě, že klient /majitel/ má pejsků více a tito jsou bez problémů zvyklí na venčení ve skupince, je možné je venčit pohromadě – dle dohody s klientem. Psí exkrementy likvidujeme způsobem, který je v souladu s městskou vyhláškou.
 7. Venčíme a navštěvujeme pouze zvířata, která jsou povahově vyrovnaná, bezproblémová a ovladatelná, bez projevů bezdůvodné agresivity či nebezpečně asociálního chování. Je-li zvíře (např. pes) jakkoli zaujato proti určitému živočišnému druhu (např. kočky, ptáci), jiným zvířatům svého druhu či lidem (např. cyklisté), klient /majitel/ je povinen nás o této skutečnosti předem informovat tak, abychom mohli předcházet případným potížím a problémům včas a bezpečně.
 8. Klienti jsou ve vlastním zájmu povinni nás informovat o veškerých zdravotních, výživových a dalších specifických problémech a potřebách, povahových rysech a zvyklostech svého zvířete ještě před podepsáním smlouvy. Dojde-li během naší služby k jakékoliv neočekávané, nepříjemné, nebezpečné či konfliktní situaci v důsledku zamlčení či nesdělení důležité skutečnosti, neneseme za její následky žádnou odpovědnost.
 9. Neodpovídáme v době služby za případnou ztrátu, smrt, zranění či odcizení kočky či jiného drobného zvířete, kterému majitel umožňuje (a v době naší služby se rozhodl též umožnit) volný přístup ven mimo svůj domov (např. na zahradu), a sice v případech, kdy z naší strany nedošlo k prokazatelnému zanedbání péče přímo v domě či bytě klienta.
 10. Za škody způsobené zvířetem při jeho hlídání a za jeho ztrátu, úraz či úmrtí neneseme žádnou odpovědnost, byla-li z naší strany dodržena veškerá bezpečnostní opatření a zásady, kterými se během výkonu služby řídíme, tj. nedošlo-li z naší strany k prokazatelnému zanedbání péče o svěřené zvíře na sjednanou dobu ani jinému úmyslnému jednání, které by poškodilo klienta /majitele/ a jeho zvíře.
 11. Klienti /majitelé/ jsou povinni nám nechat k dispozici potřebný objem vhodného krmení, vody, užívaných léků, potravinových doplňků, a také další potřeby pro dané zvíře po dobu své nepřítomnosti, a to na viditelném či předem dohodnutém a snadno dostupném místě. V případě nutnosti zajistit tyto nezbytnosti a potřeby pro zvíře během dané služby námi je klient povinen neprodleně naší agentuře uhradit veškeré účty vzniklé za účelem jejich obstarání či nákupu, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne ukončení dané služby (příp. od návratu z dovolené, služební cesty apod.).
 12. V případě neočekávaného zdravotního problému, náhlých komplikací, úrazu, propuknutého onemocnění u zvířete, jeho úmrtí a dalších případech vyžadujících zásah veterinárního lékaře, je klient, který souhlasil s podmínkami dané přílohy smlouvy, povinen nám nebo přímo veterinárnímu lékaři či záchranáři, který zvířeti danou péči poskytl (tj. dle situace), neprodleně uhradit veškeré účty za převoz, vyšetření, prohlídku, ošetření, operaci, pooperační péči, kontrolu, léky a veškeré další náklady, které v souvislosti s případem vznikly, nezávisle na jejich výši, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne ukončení dané služby nebo po osobním předložení dokladů o zaplacení daných léků, veterinárních úkonů, služeb a další související péče pracovníkem naší agentury.
 13. Vyhrazujeme si právo na zrušení výkonu služby u klienta v případě, kdy zjistíme, že zvíře již někdy v minulosti vážně pokousalo/zranilo/usmrtilo člověka nebo je jeho chování vůči našim pracovníkům agresivní a nepřátelské. Způsobí-li nám zvíře během poskytování služby újmu na zdraví (pokousání apod.), smrt či škodu na majetku, je za veškerou škodu a případné následky odpovědný jeho majitel, pokud z naší strany nedošlo k prokazatelnému zanedbání péče o svěřené zvíře na sjednanou dobu ani jinému úmyslnému jednání, které by poškodilo klienta /majitele/ a jeho zvíře.
 14. U objednávek klientů máme právo vyžadovat zaplacení zálohy, která činí až 50 % z celkové částky za požadovanou (objednanou) službu a musí být uhrazena neprodleně po podpisu smlouvy s námi (tj. většinou při úvodní schůzce). Zbývajících 50% z celkové ceny klient doplatí našemu pracovníku buď při závěrečném předání klíčů od domova, anebo – v případě, že klíče u nás na základě smluvního ujednání zůstávají či nám je klient ani neposkytl – neprodleně po ukončení výkonu služby. Maximálně je možné platbu provést do 10 pracovních dní ode dne ukončení služby, aniž by následně nedošlo k vyzvání klienta k odstranění tohoto nedostatku a dalším případným postupům a sankcím, na které si pro tyto případy vyhrazujeme právo – viz bod. 15.
 15. V případě, že se platba ze strany klienta zpozdí o více než 10 pracovních dní, vyzveme klienta osobně, písemně nebo telefonicky, aby co nejdříve tento nedostatek odstranil. Nestane-li se tak v průběhu dalších 5 pracovních dní, budeme po klientovi kromě zaplacení částky za objednanou a provedenou službu požadovat též úhradu penále, které činí 1% z celkové částky za každý den prodlení ode dne výše uvedeného vyzvání klienta.
 16. V případě zrušení objednávky (po podpisu smlouvy) ze strany klienta více než 48 hodin před zahájením služby bude klientu záloha vrácena. V případě zrušení objednávky ze strany klienta během 48 – 24 hodin před zahájením služby bude klientu vráceno 50% ze zálohy. Zruší-li klient službu méně než 24 hodin před zahájením služby, zálohu nevracíme a v případě, že záloha nebyla vyžadována, je klient povinen zaplatit nám storno poplatek činící 50% z celkové ceny za službu. Zruší-li z jakéhokoliv důvodu klient část objednávky v době, kdy je objednaná služba již vykonávána a smlouva podepsána, a nedá-li nám o této skutečnosti vědět alespoň 24 hodin předem, účtujeme si storno poplatek 100% z poměrné částky, o kterou tímto vinou klienta přicházíme. Oznámí-li klient zrušení 24-48 hodin předem, účtujeme si z poměrné částky storno poplatek 50%.
 17. Klíče od domova, jestliže nebude dohodnuto jinak, je nám klient povinen předat osobně ještě před zahájením samotné služby (nejlépe na konci úvodní schůzky). Zavazujeme se, že klíče budou použity pouze pro potřeby výkonu služby. Po ukončení služby klíče osobně předáme klientovi poté, co klient uhradil (zbývající) částku za službu.
 18. Klientu /majiteli/ vždy doporučujeme sdělit nám kontakt na osobu (jestliže tato existuje), která má náhradní klíče od domova, v němž se zvíře nachází, a je ochotna, bude-li to nutné v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví hlídaného zvířete, poskytnout je našemu zaměstnanci oproti písemnému potvrzení s podpisem obou zúčastněných stran pro přístup do klientova domova.
 19. Klientu vždy doporučujeme poskytnout nám jím podepsaný seznam osob, která mají taktéž povolen přístup do jeho domova během jeho nepřítomnosti a výkonu naší služby. Tímto způsobem se lze oboustranně vyhnout případným spekulacím, dohadům, nejasnostem a dalším nepříjemnostem vzniklým např. v důsledku poškození, zničení či odcizení majetku v domově klienta během jeho nepřítomnosti.
 20. Klient prohlašuje, že je buď vlastníkem, nebo nájemcem, podnájemníkem či osobou s dispozičním právem k bytu/domu, ve kterém je náš zaměstnanec na základě dané smlouvy povinen vykonávat službu.

Profesionální péče o vaše zvířátko u vás doma

Naše pečovatelka dochází do vašeho domu. Zajistí nakrmení, vyvenčení, pomazlení...

Více o hlídání »


Hlídání

Venčení

Individuální venčení vašeho pejska

Naše pečovatelka si vyzvedává pravidelně vašeho pejska a chodí s ním na procházky.

Více o venčení »

Ubytování u našeho pečovatele (náhradní rodina)

Vaše zvířátko se bude mít jako ve "vatě". Jedná se o individuální službu - žádný psí hotel.

Více o ubytování »


Ubytování

Pečovatelství

Staňte se jedním z našich profesionálních pečovatelů!

Pokud milujete zvířátka, máte zkušenosti a potřebujete si přivydělat, vítejte v našem týmu!

Více o pečovatelství »